تقدیر از بزرگان؛ زدودن غبار نا مهربانی ها

حسینی مدنیخواجه بشیر احمد انصاری

ده سال از انتشار هفته نامة پيام مجاهد، گذشت، پنج سال در ميان خون و آتش در دوران جهاد و مقاومت و پنج سال در بين خانوادة مطبوعات، در دوران پس از اشغال و تجاوز. در يك روز باراني، فرهنگيان، روزنامه نگاران و انديشمنداني، كه سالهاست به باد فراموشي سپرده شده، به اين بهانه گردهم آمدند تا ساعتي، در كنار هم از شايستگان جمع خود، تجليل نمايند. از صداي آرام استاد رهنورد زرياب، پير ادبيات داستاني اين سرزمين، شكوه ها شنيده مي‌شد، كه گويي كوله باري از نامهرباني ها و نامرادي ها بردوش وي سنگيني انداخته است.

گرد سپيدي برموهاي پرتو نادري اين اديب و شاعر نامدار ميهن نيز خودنمايي مي‌كرد، لحن وي نيز، همان بود كه زرياب مي گفت و بعد از او در ديگر ساحه هايي از وادي فرهنگ و… آمدند و گفتند و نشستند. هرچند كه خود از زمرة هيأت داوران، جهت انتخاب بهترين ها بودم، اما ارزش واقعي تجليل از بزرگان را دربين آنان و در خود محفل، دريافتم و دانستم كه آنچه از بلندگوهاي حكومتي و دست اندركاران فرهنگ اين وادي فرياد شده است، فقط صداهايي نمادين و نمايش هايي صوري بوده است.

سخن همگان، يكي بود ارباب رسانه ها نيز، همان مي گفتند و از اينكه، در جمع همقطاران و هم صنفان خويش تقدير مي‌شدند، لبخندي از رضايت به گوشه اي از لبان آنان به ديده مي آمد.

در تكريم اهل فرهنگ و مطبوعات، چندان مصارف گزاف و ريخت و پاش هاي مضحك به چشم نمي آمد. جوايز آن، برعلاوة لوح تقدير با عنوان “جايزة آزادي” تصويري زيبا از قهرمان ملي افغانستان، بر صفحة فلزي، جايزه اي از جنس اهالي فرهنگ بود “كتاب، و كتاب” –فرهنگيان و خانوادة مطبوعات، با اختتام محفل، شادمان به منازل خويش مي رفتند و روزي خوب، را بر خاطرة خويش مي سپردند.

حدود ده نفر از فرهنگيان و اصحاب رسانه ها، كه به دعوت هفته نامه پيام مجاهد، دورهم آمده بودند، جهت شناسايي و معرفي بهترين هاي عرصه فرهنگ و مطبوعات، پس از بررسي ها و رايزني ها در عرصه هاي ذيل، بهترين ها را چنين معرفي داشتند.

در قسمت نويسندگان و بهترين نويسنده، از بين افرادي همچون، محمداكرام انديشمند، عبدالحميد مبارز، فاضل سانچاركي، خواجه بشيراحمد انصاري، هارون اميرزاده و… جناب خواجه بشيراحمد انصاري را به واسطه نوشتن آثاري چون؛ افغانستان در آتش نفت، ذهنيت قبيلوي، ماكيستيم و اينجا كجاست. به عنوان نويسندة برتر انتخاب نمود.

در بخش ادبيات داستاني، هيأت داوران ضمن تقدير از تلاش هاي داكتر اكرم عثمان و عبدالرزاق مأمون، با بانو سپوژمي، زرياب جناب آقاي اعظم رهنورد را به واسطه مجموعه داستان هاي- گلنار و آيينه، مارهاي زير درختان سنجد- داستان نويس برتر معرفي نمود.

در قسمت شعر، ضمن تمجيد از شاعراني برجسته همچون محمد كاظم كاظمي، سيدرضا محمدي، محمد افسر رهبين، رفيع جنيد، جاويد فرهاد، شريف سعيدي و… جناب پرتو نادري به حيث شاعر برتر انتخاب شد.

درمورد گزينش ژورناليست ممتاز، ضمن تقدير از جناب مسعود قيام به واسطه برنامه شش ونيم و جناب محمد عبدالله و ميرزايي، آقاي رزاق مأمون به واسطه گردانندگي برنامه گفتمان از تلويزيون طلوع به حيث ژورناليست ممتاز معرفي گرديد.

در بخش بهترين گويندة خبر، از ميان اين صنف خانم زهرا موسوي به عنوان نطاق برتر انتخاب گرديد.

هيأت داوران همچنين ضمن احترام به تمام تلويزيون ها، جناب آقاي احمدشاه افغانزي،‌ مسؤول تلويزيون افغان را به دليل عزم و پشتكار جدي ايشان به حيث بهترين مدير تلويزيون به معرفي گرفت.

اين هيأت، خانم نجيبه ايوبي مدير راديو كليد را به حيث مدير موفق راديو اعلام داشت.

از بين مجموعه مطبوعات چاپي، ضمن تشكر از روزنامه راه نجات، هفته نامه اقتدار ملي، هفته نامه پيام مجاهد، آقاي
ميرحيدر مطهر مدير مسؤول روزنامه آرمان ملي را بعنوان مديرموفق روزنامه اعلام كرد.

در عرصه طنز پردازي، ضمن تمجيد از مدير زنبيل غم، آقاي احسان سلام را به خاطر چاپ كتب “درد دل قلم و فردا جلسه داريم” به عنوان طنز نويس برتر انتخاب نمود.

در حيطة معرفي بهترين كاركنان فلم، با تقدير از جناب صديق برمك كارگردان نامي فلم اسامه، جناب حشمت خان را به خاطر كارگرداني فلم بهاراميد مستحق دريافت جايزة آزادي دانست.

هيأت داوران همچنين در بخش انتخاب بهترين ناشر؛ انتشارات ميوند و مسؤول آن جناب آقاي نصير عبدالرحمن را به عنوان بهترين ناشر معرفي كردند.

داوران در بخش تحليلگر ممتاز سياسي؛ از بين آقايان وحيد مژده، داكتر محي الدين مهدي، حبيب الله رفيع و دادنوراني، جناب آقاي داكتر محي الدين مهدي را به عنوان تحليلگر برتر انتخاب نمود.

ادارة هفته نامة پيام مجاهد؛ آقايان، جناب محمد اسحق فايز،‌ عبدالبصير هوتك و عظم آقا را به عنوان همكاران نمونه پيام مجاهد در محفل ده سالگي اين جريده معرفي نموده و تقدير داشت.

هيأت داوران، در بيانيه آغازين خويش اعلام داشت كه معرفي افراد برتر، هرگز به معني ناديده پنداشتن زحمات ديگر فرهيختگان و انديشمندان، نخواهد بود و صرف بهانه اي خواهد بود، براي گردهم آيي و تجليل از همه آزاد انديشان و اهالي قلم و فرهنگ، آناني كه هماره، فراموش گشته اند. باشد تا اين ابتكار از جانب هفته نامة پيام مجاهد و اعطاي جايزه سالانه (‍آزادي)، راهي باشد به سوي فرهنگ تكريم فرهنگيان و حرمت زحمات انديشه گران.

FacebookTwitterGoogle+Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *